Accesati link-ul  pentru a descarca formularul GDPR

 

          INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 CONCURS MUNICIPAL BRIGHT SPEAKERS 2021

 

 

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor  (UE) 2016/679 (“GDPR”).

În tot cuprinsul prezentei informări noțiunea de persoană vizată are următoarele semnificații: potențialii și actualii beneficiari ai serviciilor Operatorului, participantii la  Concursul Municipal Bright Speakers 2021 , părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai acestora, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de Operator pentru/în legătură cu activitatea desfășurată in cadrul concursului

 

  1. Datele de identitate și datele de contact ale Operatorului 

 

LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCURESTI- sediul din Colentina, cu sediul în SOS COLENTINA , NR 64B, sector 2, reprezentată legal prin domnul Hayati Agaoglu, în calitate de Manager,  unitate de invatamant,  (”Operatorul”).

 

  1. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor 

Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin poștă la sediul sus-mentionat.

 

  1. Datele personale prelucrate

Operatorul prelucrează următoarele date personale

a) date personale de identificare ale participantilor la Concursul Municipal Bright Speakers 2021: nume, prenume, țara de origine, adresa, informațiile incluse în C.I./certificate de nastere, data naşterii, CNP, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, cod poștal;

b) date personale de identificare ale parintilor/tutorilor/reprezentanților legali: nume, prenume, cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte/permise de şedere, data naşterii, CNP, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, cod poștal, e-mail, telefon (e.g., fix, mobil, fax), stare civilă, date financiare :

c)  date rezultate ca urmare a înregistrării video în cazul în care se utilizează spațiile interioare și exterioare din , date precum imagini vizuale, imagini faciale, fotografii, capturi de ecran, asocierea dintre imaginile video si alte date cu caracter personal prelucrate; aceste date se prelucrează in vederea promovarii concursului si a participantilor;

d) adresa de e-mail, telefonul, adresa Internet Protocol (“IP”), parola, prelucrate atunci când navigați pe site-ul www.http://brightspeakers.ichb.ro/ si atunci cand trimiteti e-mail-uri sau completati formularul de contact 

e) orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de Operator (e.g. segmentarea în funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat pentru fiecare beneficiar al serviciilor prestate de Operator pentru fiecare persoana vizată în parte, participarea la evenimentele organizate de Operator) și orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților permise Operatorului.

f)  informații despre dispozitivul folosit (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon), după caz;

g)  informații de jurnal - detalii despre modul în care ați utilizat website-ul nostru, cum ar fi interogările de căutare, după caz;

h) informații înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon, numărul apelantului, numerele de redirecționare, ora și data apelurilor, durata acestora, informațiile de direcționare a mesajelor SMS și tipurile de apeluri, după caz;

i)   informații despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data și ora solicitării dvs. și adresa URL de referință;

j)  cookie-uri care pot identifica în mod unic browser-ul dvs. Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor se poate accesa Politica de utilizare a cookie-urilor disponibilă pe site-ul www.ichb.ro 

 

 

  1. Prelucrarea datelor. Scopul prelucrării. Temeiul legal

Operatorul prelucrează datele personale prin următoarele operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal.Scopul prelucrarii: Prelucrare date personale pentru activitatile de desfasurare a Concursului Municipal Bright Speakers 2021, marketing și publicitate, educație și cultură.Datele dumneavoastră nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

În situația în care va fi necesar ca, ulterior, datele să vă fie prelucrate și în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial, mai sus menționate, înainte de orice prelucrare, vă vom furniza informații cu privire la noile scopuri și orice alte informații suplimentare relevante.

OPERATORULUI prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale:

(1)   în baza consimțământului acordat;

(2)   pentru executarea unei solicitari din partea dumneavoastra de inscriere la Concursul Municipal Bright Speakers 2021 ;

(3)   în baza unei obligații legale aflate în sarcina Operator (identificarea dvs., ținerea evidențelor; raportările legale către autorități etc.);

 

  1. OPERATORUL poate transmite datele personale către  anumiți destinatari

 

Destinatarii datelor pot fi: 

1.furnizori de servicii necesare desfășurării Concursului Municipal Bright Speakers 2021 precum: furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), servicii de curierat, servicii de audit.

2.institutii publice de supraveghere a activitatii; autorități publice centrale și locale (e.g. Ministerul Educatiei si agentiile aflate in subordinea ministerului, inspectoratele scolare competente, Autoritate Nationala de Administrare Fiscală, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor) din România și din alte țări, după caz; 

(1)   institutii de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

 

  1. Informații cu privire la transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene

 

 

În principiu, OPERATORUL nu transferă date cu caracter personal ale persoanelor vizate prin prezenta informare în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA.

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, este posibil ca Operatorul să transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/EEA. Pentru astfel de transferuri, Operatorul se obligă să ia o serie de masuri legale pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeană. 

 

  1. Stocarea datelor personale

 

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata desfasurarii concursului,si nu mai mult de 6 luni dupa aceasta data,cu exceptia, datelor colectate prin intermediul modulelor cookies a căror durată de păstrare este prevăzută în Politica de utilizare a cookie-urilor disponibilă pe site-ul www.ichb.ro (click aici), a înregistrărilor video/audio-video și a cazului în care există o prevedere legală expresă care ne obligă la un anumit timp de păstrare a datelor cu caracter personal ale dvs. sau ale elevului, datele personale vor fi păstrate maxim 5 (cinci) ani de la data la care Operatorul a interacționat ultima dată cu dvs.

 

Datele rezultate din inregistrarile video/ audio-video vor fi pastrate maxim 30 de zile. În cazul în care există incidente semnalate în interiorul acestui termen de 30 de zile, a căror dovedire este necesară pentru a fi utilizată ca mijloc de probă într-un litigiu potential sau iminent, strict datele in discutie se pastreaza până la utilizarea lor ca mijloc de probă și finalizarea litigiului si maxim 6 luni de la data solutionarii definitive a dosarului în instanță. De asemenea, dacă există incidente semnalate în interiorul termenului de 30 de zile, atunci strict datele privind incidentul respectiv pot fi păstrate o perioadă mai mare, potrivit dispozițiilor interne și prevederilor legale. Durata este proporțională cu scopul prelucrării.

 

  1. Drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de Operator

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de către Operator în contractul încheiat cu dvs. și a celor din formularele de înscriere/pre-înscriere care nu sunt semnalate ca opționale, este considerată obligatorie pentru încheierea și executarea contractului de școlarizare. Refuzul dvs. de a furniza astfel de date sau exercitarea anumitor drepturi poate determina imposibilitatea Operatorului de a presta serviciile respective, inclusiv de a vă transmite informații care pot fi deosebit de importante pentru a proteja interesele dvs legitime și/sau vitale (de ex.  modificari ale orarului, modificări în profilul educațional, evenimente care influențează sau pot influența semnificativ procesul educațional și activitățile școlare etc.).  

Drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal - puteți obține din partea noastră o confirmare a faptului ca Operatorul prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare - puteți solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”-  puteți solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, în anumite cazuri, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras. 

(4) Dreptul de a va retrage consimțământul - Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. 

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita și primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt Operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura a în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Operator la momentul solicitării.

(7) Dreptul la opoziție- vă puteți opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Dreptul de opozitie privind supravegherea video: Persoanele vizate prin prezenta au un drept de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal aferente monitorizării video; pe baza cererilor scrise intemeiate si legitime ale acestor persoane, ele pot fi excluse, total sau partial, de la prelucrare, spre exemplu, prin alocarea spatiului de lucru sau de primire, dupa caz, cu minimizarea sau in afara ariei de captare a camerelor de supraveghere sau astfel incat camerele de supraveghere sa nu capteze preponderent imagini privind expresia fetei. Aceasta daca in urma reevaluarii situatiei, in special a echilibrului prelucrarii pentru respectiva persoana vizată, rezultă că interesele sau drepturile sale particulare prevalează intereselor legitime ale Operatorului și activității școlare a Operatorului, ca unitate de învăţământ care are obligaţia şi interesul legitim de a asigura paza, protecţia şi siguranţa elevilor, bunurilor şi persoanelor în general.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

În cazul în care OPERATOR va lua decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal puteți (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (iii) contesta decizia. 

(9) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor personale.

(10) Dreptul de a depune o plângere la Operator și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor și de a va adresa justiției.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu prelucrarea de către OPERATOR a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor personale, prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată olograf, la adresa sediului al Operatorului. Cererea dvs va fi analizată și soluționată în termen de 20 de zile de la data înregistrării.

 

Note:

Vom stabili măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesabilitatea datelor cu caracter personal prelucrate, vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

În cazul în care este necesară prelucrarea datelor în alte scopuri, școala va solicita consimțământul dvs.

În cazul în care oricare dintre datele dvs. se va schimba, vă rugăm să ne informați în scris, pentru a păstra înregistrările actualizate.

In cazul in care ne veti furniza informatii despre alte persoane, veti avea obligatia de a informa respectivele persoane cu privire la continutul acestei note de informare.

 

 

Fata de cele mentionate mai sus, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor  (UE) 2016/679 (“GDPR”), dorim să vă solicităm consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai jos, bifând casetele corespunzătoare.

 

[...] Sunt de acord și îmi exprim în mod liber și neviciat consimțământul/ [...] Nu sunt de acord cu privire la următoarele:

1.1. Operatorul să procedeze la captarea, inregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, reproducerea, publicarea imaginii mele si/sau a elevului minor, captată în perioada desfasurarii Concursului Municipal Bright Speakers 2021; Operatorul să utilizeze materialele foto, video, audio-video care contin imaginea mea și /sau a Minorului realizate cu ocazia participarii la concursul mentionat mai sus, pentru realizarea de materiale de comunicare si ptr. a fi prezentate, răspandite, publicate în mijloace media, inclusiv medii online, inclusiv Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, site-ul http://brightspeakers.ichb.ro/; sunt de acord inclusiv ca Operatorul să utilizeze și să reproducă imagini faciale și imagini referitoare la caracteristicile fizice sau comportamentale care pot permite identificarea mea si/sau a elevului minor ca persoană fizică, la nivel național și intenaţional și pe durată nelimitată, în orice format media tradițional sau electronic, în scopul derulării de evenimente și în scopul promovării Concursului Municipal Bright Speakers 2021 a participantilor săi. Sunt de acord inclusiv cu alte mijloace de diseminare  către publicul larg și cu prelucrarea  reproducerea prin fotografie, film, desen sau alte mijloace.

1.2. Declar ca nu voi avea nicio pretenție de natură materială față de difuzarea materialelor cu imaginea mea și/sau a elevului minor de către Operator .Înțeleg că nici eu, nici minorul nu vom primi vreo compensatie materială sau de altă natură în acest sens. Declar ca toate drepturile acordate în temeiul prezentului acord sunt acordate cu titlu gratuit și nu vor forma obiectul niciunei contraprestații financiare și/sau materiale în sarcina Operatorului sau a partenerilor sau colaboratorilor săi .

 

 

Declar, pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că sunt părintele/tutorele/reprezentantul legal al ...................................................................... si Ințeleg că am dreptul de a trimite oricând un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau o scrisoare la sediul Operatorului, prin care să solicit oprirea difuzării materialelor conţinând imaginea mea și/sau a minorului, iar Operatorul se va conforma solicitării mele în termen de 3 (trei) zile lucrătoare.

 

 

 

Data: ______________    

 

__________________________________________________ (nume, prenume),  

în nume propriu şi/sau  pentru minorul (sub 18 ani) _________________________ (nume, prenume)      

 

____________________(semnătură)